Aspers

6 tekstów – auto­rem jest As­pers.

Nie na­leży ok­reślać życia is­totą miłości, lecz pięknem, sa­mej is­to­ty życia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 marca 2019, 23:17

Spotkanie

Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem
Czyż nie jest tajemnicza?
Czyż nie jest intrygująca?

Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki.
Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać. 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 17 czerwca 2013, 21:11

Dłonią swą obej­mij me serce
Wyr­wij z niena­wiścią i po­całuj z miłością
Tknij we mnie życie lecz nie pus­te jak me odbicie 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 25 maja 2013, 13:06

Jak poczuć coś co w ciągu se­kun­dy zos­tało odeb­ra­ne, wyr­wa­ne z ser­ca, pogrążone w duszy ko­goś kto znika... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 kwietnia 2013, 22:47

Czymże jest spot­ka­nie ze śmier­cią w porówna­niu z życiem w "Tym" piekle. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 marca 2013, 14:54

Łzy

Siedząc i płacząc nie wątpiąc w te słowa
Wierząc i wal­cząc móc zacząć od nowa
Żyć pełnią życia, by miało to sens
Chcę byś wie­działa że, Kocham Cię
Nie są to słowa rzu­cone na wiatr
Da­je Ci ty­le ile sam jes­tem wart. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 29 marca 2013, 23:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aspers

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 marca 2019, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]